Chyba pri obsluhe slu by

V súèasnej sezóne, rôznymi spôsobmi, spoloènosti, v celom regióne, ¹li do akcie s do oèí bijúce úètovné chyby. Beh firiem, tieto chyby sa sna¾ili skry», èo by spôsobilo hnev a rozhorèenie medzi hos»ami.V dôsledku úètovných chýb nedostali odmenu za november a kompenzáciu dostanú len v januári.

Je to nemo¾né, nenechajte sa príli¹ veµa, aby ste nechali kapra ... Nie som príli¹ veµa na to, aby som zorganizoval Vianoce v kapele, jeden z zamestnancov hovorí novinárovi na¹ich novín.Skutoènos», ¾e v novembri mana¾éri rovnakého mena poskytli svojim hos»om pouká¾ky na dovolenku, ktoré vyu¾ili a¾ 20% priemernej mesaènej mzdy, prispieva k po¾iaru. Motivovaní týmito pojmami pracovníci pracovali viac ako mesiac na svojich povinnostiach, vïaka èomu spoloènos» dosiahla 5% nárast v porovnaní s úspechom minulého mesiaca.Na sµuby, ¾e dostane pouká¾ky urobené a vykonané ...Bohu¾iaµ, je to posledný prípad v poµskom svete, v poslednej etape ich bolo veµa. Niektorí zamestnanci majú uplatni» svoje práva na právnu spôsobilos» a posledný technik po¾iada» o náhradu ¹kody. Nev¹imnú si nové perspektívy ako „ís» do vojny“ so spoloènos»ou, ktorá je platobne neschopná.Èo si v¹ak myslíte, aby ste sa vyhli takýmto chybám v perspektíve? Optimálny úètovný program mô¾e by» u¾itoèný v modernom predmete. Tak¾e je tu ¹týl, umiestnený na poèítaèoch nielen úètovníkov, ale aj re¾isérov. Predpokladá prevzatie v¹etkých zlúèených investícií a obmedzenie vyplývajúce z posledného rizika. Okrem toho plán vïaka vstavaným databázam a on-line názorom neustále optimalizuje aktivity µudí, ktorí ich lieèia. V prípade potreby je schopný pochopi», ¾e prevody boli vyèlenené na zlé èísla úètov. Je to a vo forme pripomienok toho, èo by sa teraz malo uskutoèni», aby sa zastavil na èele ulo¾eného harmonogramu.Tento program sa pou¾íva v západnej Európe, kde získal veµký poèet priaznivcov. Je to vlastne bezproblémové, vïaka ka¾dých 10 minút v daných údajoch nestratíme výsledky na¹ej pozície, aj keï sme elektrinu nevypli.