Chyba pokladnice 32

Rezervné peòa¾né prostriedky nie sú povinné, v predpisoch nie sú ¾iadne informácie o potrebe ich obsadenia. Tak preèo strati» peniaze za dodatoèné peniaze aj za to, na èo to bude u¾itoèné?Rezervná pokladòa je predov¹etkým tá istá ako iná, tak¾e si ju mô¾ete odobra» z daòovej pokladnice svojho die»a»a. Vyluèuje druhé náklady.

Ako viete, náhrada za tento nákup zahàòa a¾ 90% jej výhod. Keï¾e za to nebudeme plati» veµa, stojí za to pamäta» si istotu. Spolu s takými výhodami, ako je odpoèet dane, sú spojené a záväzky. Vzhµadom k tomu, pokladòa rezerva sa pou¾íva ako jeden ako taz, je tie¾ potrebné ju nahlási» na IRS, v ktorom je postup bude da» registraèné èíslo uvedeného procesu. Musíte urobi» posledný out, ¾e v èase výpadku primárneho cash POSNET nahrávanie daòovníka musí ma» pribli¾ne rovnaké je to, ¾e je synonymom s potrebou pozastavenie predaja do bodu zlyhania opravy. S rezervnou fi¹kálnou pokladòou nemáte takúto potrebu, preto¾e v èase zlyhania tohto dôle¾itého mô¾ete pou¾i» túto rezervu a vykona» ju rovnako. Preto sa zni¾uje riziko zbytoèného zastavenia predaja. Je to dodatoèná bezpeènos». Preto je zvlá¹» vhodné pre ¾eny, ktoré majú ¹pecifické obchodné aktivity. Zlyhanie tela v takomto odvetví mô¾e spôsobi» vá¾ne finanèné straty. Niekoµko hodín neúspechu znamená príli¹ veµa peòazí na poboèky, do ktorých ka¾dý deò prichádzajú stovky µudí. Stojí za to chráni» sa pred takýmito prípadmi. Nie je to ïaleko u¾itoèné pri výrobe mobilného telefónu alebo vyniká ako malý obchod, v ktorom nepredstavuje veµké mno¾stvo transakcií, preto¾e pozastavenie energiu po dobu niekoµkých hodín, v ktorých obchodova» obrat a samozrejme existuje celý neovplyvní moc na u¹lý zisk. Preto by ste mali zvá¾i», èi v poslednej skutoènosti by ste mali strávi» hodinu na spustenie a zakúpenie iného zariadenia.