Brusny prach

Výrobné technologické procesy sprevádzajú emisie zneèistenia prachu, najmä pri »a¾be surovín, drvenie, brúsenie, mie¹anie a triedenie. Okrem hluku má priemyselný prach najnebezpeènej¹ie zdravotné riziká pre µudí v tomto prostredí.

Vzhµadom na my¹lienku zdravia prachu sme sa spoliehali na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Hlavnou èinnos»ou pri zneèis»ovaní prachom s priemerným vy¾arovaním je úèinná prevencia pou¾itím inej a sociálnej ochrany proti prachu.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie,- polomasky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- masky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania prachu v stanici, nezávislé dúchadlá a ventilátory.Zariadenie na odsávanie prachu sa poèíta na: staré a mokré zberaèe prachu.Be¾ne pou¾ívané zberaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s filtraènou vrstvou, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, mokré zberaèe prachu.Vyrovnávacie komory sú jediným z najdostupnej¹ích zberaèov prachu s nízkymi stavebnými nákladmi. Charakteristickým znakom tohto prístupu je nízka úèinnos» odstraòovania prachu a èasto sa pou¾ívajú pri mie¹aní s druhými zberaèmi prachu. Zberaèe filtrov sú veµmi vá¾nou úèinnos»ou. Podávajú sa v keramickom a hutníckom priemysle, sú jedným z vybraných metód odstraòovania prachu. Mokré zachytávaèe prachu pou¾ívajú vodu na neutralizáciu vytvoreného prachu. Vedµaj¹í úèinok je odpadová voda, ktorá sa vyskytuje pri prenose zneèis»ujúcich látok do tekutiny. Zvlá¹tne rie¹enia vy¾adujú pou¾itie len pre potenciálne výbu¹né oblasti, pre ktoré musia by» zariadenia na odstraòovanie odpadu certifikované ATEX.Výber zariadenia na odstraòovanie prachu súvisí s odvetvím a ¹pecifickým ohrozením.