Baterka takticky obranca helikontexu

V oblastiach ohrozených výbuchom sa pou¾íva atexová baterka na èítanie. Predstavujú predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky a stále vodotesné a silné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti difúznym alebo zaostreným svetlom. Be¾ne je vybavená jednou bielou diódou, jednou zelenou a dvoma èervenými.Svietidlá mô¾u by» tie¾ manuálne. Sú ekonomické a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. Forma je vyrobená tak, aby chránila proti valcovaniu na ¹ikmých plochách. Je prachotesný a vodotesný. Je odolnej¹ia voèi kvapkám z relatívne vysokých vý¹ok. Jeho trvanie zobrazovania je takmer 9 hodín a mnoho trvanlivých mô¾e svieti» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti je dôle¾ité, aby ste ju zavesili na páse alebo páske.Rôzne typy atex baterky sú vnútorne bezpeèné baterky. Telo je vyrobené z polyméru, ktorý je silný na mno¾stve agresívnych chemikálií. V jednom púzdre sú dve ohniská svetla. Mô¾ete ich cíti» osamote alebo úplne.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje veµký a zaostrený lúè svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi jednoduché, rozptýlené svetlo. Telo je odolné voèi najväè¹ím koktením alebo pádom.Táto svietidlo je dva nezávislé vypínaèe, ale pou¾íva sa aj na vykonávanie funkcií baterky a nové na osvetlenie miestnosti.Má tie¾ batériu a nabíjaèku, tie¾ so sie»ovými a automobilovými káblami.Ïal¹ím spôsobom hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je vybavená pohodlnou, jasnou diódou, ktorá vy¾aruje príjemný a sústredený lúè svetla. Vytvára ¹irokú ¾iaru a umo¾òuje vám bodova» na vzdialenos» do 150 m. Zariadenie existuje v rôznych typoch rukoväte, vïaka èomu je tie¾ dôle¾ité nasadi» helmy, ako aj po¾iarne, záchranné alebo priemyselné prilby.Ïal¹ím typom atex baterky sú údaje, ktoré sú k dispozícii na pou¾itie v oblasti nebezpeèenstva výbuchu pre alkoholy a prach.Sú to posledné pekné baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z plastu, ktoré vedú elektrickú energiu. Priná¹ajú pomoc proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu a proti elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby daného objektu, majú okam¾ité alebo trvalé svetlo.