Ako praktizova vedomosti o jazykovych prostriedkoch

Keï zaèneme knihu s systémom enova, v¾dy máme s òou jednu reklamu a frázu. Ale keï je potom so v¹etkými ostatnými skúsenos»ami, prejdeme cez niekoµko etáp kognície. Vychádzajúc z nevedomosti, ako slepko sa sna¾íme dosta» k bodu, putova» vo výklenkoch ¹truktúry, o ktorej nemáme ani tu¹enie. Stretávame sa s novými pascami a zaujmeme úzke a jednoduché ulièky.

Zhroma¾ïovanie poznatkovKeï máme dostatok èasu na to, aby sme sa znièili a identifikovali hrozby, skonèíme v ¹tádiu vedomia neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo iné usmernenia. Zbierame zruènosti a krok za krokom, sna¾íme sa zaèa» v akcii. Veµmi drahá fáza. My sa vrháme do vytrhnutých ciest, podµa opísaných vzorov. Skupina bezkonkurenèných úspechov. Neustále získavame ïal¹ie známy aj z èasu na èas, je to pokus o jeho uplatnenie. Prejdeme tým ne¹»astím a znovu sa vrátime spä» do tutoriálu. Niekedy sa v hµadaní informácií dos» presne dozvedáme. Tie¾ opakujeme jediné chyby, skúsenosti a skok do inej fázy. Prostredníctvom neustáleho opakovania spadneme do agility a získavame vedomé zruènosti. V¹etko v poslednej sezóne prebieha hladko. Va¹e poznatky sú èoraz viac populárne. Nebojíme sa vá¾nych problémov. Niekedy mô¾eme by» tie¾ skvelou radou s malou radou. Takáto dôvera je v nás. Koniec koncov, tam sú také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha tie¾ nepestála. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre konkrétnu zruènos». Informácie v èistom tvare. Zruènos» a absolútna istota. Toto je celý kognitívny proces nesúvisiaci s va¹imi schopnos»ami. Procesy, ktoré nevykonáva s ¾iadnym odborom.

Zoznámenie so systémovými ¹truktúramiTak sa to stane so spôsobom. Ako pozna» svoju ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» aj pôvodné miesta aj zvyèajné. A keï sa v¹etky nástroje dostanú "odtlaèky prstov". Výhodou je nepochybne, ¾e sme schopní ma» podporu technického tímu. U¾itoènos» systému je potvrdená novými implementáciami. Optické svedkovia svedèia o inováciách. Niektorí pou¾ívajú slová ako "revolúcia" v eufórii. Èokoµvek to prinesie na princípe, zistíme, ¾e systém prevezmeme do vlastníctva a jedíme ho, a¾ kým nedostanú ¹ampionát.